Міністерство освіти і науки України
Управління освіти Чернівецької міської ради
Чернівецький ліцей №5 "Оріяна"
м.Чернівці, вул.Д.Загула, 8
53-20-90, 53-21-60
Допомагаймо ЗСУ! Наближаймо Перемогу України разом! РАЗОМ ПЕРЕМОЖЕМО!

Випадкове відео

Ми вільні, бо ми гідні

Об'єднання "Родина" Музей Воєнної історії краю Проекти

ЗВІТ 2020-2021

К О Н Ц Е П Ц І Я

виховної роботи в Чернівецькому ліцеї  № 5 "Оріяна"

         Творча, бажана, життєрадісна праця, активне ставлення до навколишнього світу - це, за влучним визначенням В.О.Сухомлинського, те "пальне і чисте повітря, без яких згасає вогник обдарованості". Потреба суспільства в творчих, діяльних, інтелектуально розвинених громадянах, оновлення національної свідомості, відродження духовності викликали до життя появу нових концепцій діяльності закладів освіти. Криза загальноосвітньої традиційної освіти, суперечності між вимогами суспільства забезпечити єдиний рівень освіти і варіативністю розвитку особистості в різнобарвній гамі її нахилів, здібностей, інтересів можуть бути частково подолані саме в тих навчальних закладах, що будують свою діяльність на базі нових концепцій навчальної, виховної та дослідницької роботи. Як відомо, метою радянської школи був "всебічний розвиток особистості", що у практиці навчання перевантаженого, заідеологізованого формальною освітою учня перетворилося на соціальну утопію. І досі ця утопічна мета формулюється в концепціях різного рівня, що суперечить перспективам освіти України XXI століття.    

      Концепція діяльності Чернівецького ліцею №5 "Оріяна" орієнтована на прагматичний рівень визначення основних завдань, а саме - "підготувати учнів до самостійного життя, до продовження навчання у системі творчих вимог до себе." Таке наближення мети навчального закладу до реального життя, а відповідно і наближення результатів діяльності до власної стратегічної місії, свідчить про те, що система організації як навчальної, так і виховної, і науково-дослідницької роботи повинна розглядатися як високоефективна.

       Провідним напрямком діяльності ліцею є навчання і виховання обдарованої учнівської молоді, здатної самостійно діяти у динамічних, нестандартних ситуаціях, її підготовка до самоосвіти і саморозвитку. При цьому визначальним моментом у формуванні особистості є самоаналіз, самореалізація і мотивація діяльності.

     Ліцейна освіта покликана озброїти учнів методами дослідження ввести їх у світ наукових проблем розвинути загальні розумові інтелектуальні, творчі здібності. Особливістю підготовки творчої особистості є створення оптимальних психолого-педагогічних умов для її самореалізації, виховання таких рис, як гуманність, чесність, принциповість, працелюбність, сміливість, прагнення до фізичного самовдосконалення.Таким чином, головна мета системи організації виховної та науково-дослідницької роботи в гімназії полягає у визначенні стратегії і принципів структурно-організаційного, функціонального, педагогічного, соціально-психологічного та науково-методичного забезпечення її реалізації. Головні завдання цієї системи спираються на встановлення суб'єктно-суб'єктних взаємовідносин в колективі (взаєморозвиток творчої особистості гімназиста та професіоналізму викладача) та концептуальні засади гуманітарної освіти.

 А саме:

¯                 осмислення   історичних   фактів,   подій,   явищ,   різноманітності   шляхів людського розвитку;

¯                 формування   світоглядної,   правової,   моральної, політичної, художньо-естетичної,   екологічної  культури,   утвердження пріоритетів   здорового способу життя людини;

¯                 залучення особистості до літератури, музики, мистецтва, надбань народної творчості, здобутків української і світової культури;

¯                 відображення  у  змісті  історичної  освіти   закономірностей  історичного розвитку, широке вивчення українознавства, етнічної історії та етногенези українців, інших народів України;

¯                 забезпечення   естетичного розвитку особистості, оволодіння цінностями, знаннями, в галузях мистецтв;

¯                 формування етичних цінностей, починаючи з ранньої родинної освіти.Ці положення закладають підвалини виховної роботи в гімназії, що полягають у:

¯                 пошуку і підтримці обдарованих учнів;

¯                 створенні максимально сприятливих умов для інтелектуального, духовного морально-естетичного, фізичного розвитку ліцеїстів;

¯                 розробки та впровадження нового змісту освіти, прогресивних технологій, нового змісту освіти, прогресивних технологій навчання;

¯                 забезпечення фундаментальної гуманітарно-освітньої підготовки;

¯                 вихованні національно-свідомого громадянина України;

¯                 наданні можливостей гімназистам реалізовувати власні творчі здібності на терені дослідницько-пошукової та наукової діяльності;

¯                 співпраці ліцеїстів з вищими навчальними закладами та позашкільними установами на єдиних науково-методичних засадах;

¯               обмін    досвідом    та    створення    єдиного    інформаційного    простору навчальних закладів ІІ-ІІІ ступенів.

Принципи організації виховного процесу:

¯               пріоритет загальнолюдських цінностей;

¯               демократизм;

¯               науковість;

¯               індивідуалізація та диференціація;

¯               системність;

¯               гуманізація;

¯               культуровідповідність (врахування менталітету особистості);

¯               єдність інтелектуального, морального, фізичного, естетичного розвитку. 

Зміст виховної роботи в ліцеї:

¯               виховання учнів на засадах загальнолюдської, гуманістичної моралі;

¯               формування національної самосвідомості;

¯               формування    духовної    культури,    зумовленої    традиціями  родинного виховання;

¯               розвиток високого рівня мовної культури;

¯               розвиток в учнів почуття відповідальності за збереження національних традицій, звичаїв, культурних надбань, реалізація ідеї "діалогу культур";

¯               забезпечення умов для самореалізації здібностей і обдарувань ліцеїста;

¯               опора   на   принципи   гуманізму   в   спілкуванні   як   основу   виховання обдарованої особистості;

¯               застосування діагностики ефективності виховного процесу; поглиблення культурного та творчого потенціалу учнів;

¯               орієнтація на індивідуальні програми розвитку творчої особистості учня.